SIA «LDZ ritošā sastāva serviss»


SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” ir VAS „Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrība, kura savu saimniecisko darbību uzsāka 2007.gada jūlijā un ir specializējusies veikt lokomotīvju un vagonu remontu, modernizāciju, veic to apkopes un uzturēšanu, sniedz maģistrālo lokomotīvju nomas pakalpojumus, kā arī nodrošina degvielas uzglabāšanas, realizācijas un ekipēšanas pakalpojumus. 


SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk arī LDz RSS un Sabiedrība) darbības misija ir sniegt augsta servisa līmeņa pakalpojumus izmantojot progresīvas tehnoloģijas, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu dzelzceļa transporta satiksmi Latvijas teritorijā, balstoties uz uzņēmuma vērtībām: drošība, kvalitāte, progresīvas tehnoloģijas un inovācija, uz klientu orientēts komandas darbs, darbinieku motivācija un profesionalitāte


Sabiedrības sastāvā ir iekļautas vairākas struktūrvienības: 

 

Lokomotīvju remonta centrs veic:

 • kravas, pasažieru un manevru dīzeļlokomotīvju tehniskās apkopes, tekošos, vidējos un  galvenos remontus,
 • infrastruktūras ceļa mašīnu tehniskās apkopes un tekošos remontus,
 • degvielas, eļļu un smērvielu iepirkšanu un realizāciju,
 • kurināmā iegādi un realizāciju,

Vagonu remonta centrs veic :

 • kravas vagonu depo un kapitālo remontu,
 • kravas vagonu kapitālo remontu ar kalpošanas laika pagarināšanu un modernizāciju,
 • šaursliežu pasažieru vagonu depo remontu,
 • vagonu riteņpāru remontu ar elementu nomaiņu,
 • vagonu agregātu un mezglu, t.sk., automātisko bremžu un auto sakabju apskati un remontu;

Ķīmiski tehniskā un mērījumu laboratorija (Rīgā) ar Inspicēšanas grupu (Daugavpilī) veic :

 • vides un naftas produktu testēšanu (ISO/IEC 17025), t.sk.,
  - Naftas produktu un darba vides gaisa fizikāli ķīmisko testēšanu,
  - Stacionāru piesārņojuma avotu gaisa piesārņojošo vielu emisijas paraugu ņemšanu un to fizikālo un fiziski ķīmisko testēšanu,
  - Darba vides un vides gaisa fizikālo testēšanu.
 • vilcienu kustības drošības nodrošināšana, veicot tehniskās uzturēšanas iekārtu un ierīču mērīšanas un kontroles līdzekļu kvalitatīvu remontu un metroloģisko pārbaudi, t.sk.,
  - Spiediena un temperatūras mērīšanas un kontroles līdzekļu remontu un metroloģisko pārbaudi,
  - Negraujošās kontroles līdzekļu remontu un metroloģisko pārbaudi,
  - Elektrisko mērījumu un kontroles līdzekļu, iekārtu remontu un metroloģisko pārbaudi,
  - Lineāro un ģeometrisko mērīšanas un kontroles līdzekļu, iekārtu remontu un metroloģisko pārbaudi.
 • dzelzceļa cisternvagonu inspicēšanu saskaņā ar LVS EN 12972 standartu (ISO/IEC 17020).

LDz RSS pašu kapitāla apjoms uz 2014.gada 31.decembri ir EUR 41 824 612. Salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, tas ir palielinājies par EUR 2 769 679. Sabiedrības pašu kapitāls veido 66,1 % no kopējo aktīvu vērtības. Pārskata gadā Sabiedrības vienīgais akcionārs – VAS „Latvijas dzelzceļš” pieņēma lēmumu palielināt Sabiedrības pamatkapitālu par EUR 1 103 437, kā rezultātā uz 2014.gada 31.decembri Sabiedrības pamatkapitāls sastāda EUR 29 351 905. 


2014.gada 31.decembrī LDz RSS apgrozāmie līdzekļi pārsniedz tās īstermiņa saistības par 3, 46 milj. EUR, kā rezultātā kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām) sastāda 1,2 (2013.g.- 1,2), kas ir pamatojums uzskatīt, ka Sabiedrība ir finansiāli stabila.


Pārskata gadā neto apgrozījums no pamatdarbības ir 116, 87 milj. EUR, kas ir par 5, 22 milj. EUR vai 4,3 % mazāk, nekā 2013.gadā.


Neto apgrozījuma samazinājums galvenokārt saistīts ar lokomotīvju un vagonu remonta programmas, kā arī realizētās dīzeļdegvielas apjomu un cenas samazinājumu. 


Neto apgrozījumā lielāko daļu -  82,0 % sastāda ieņēmumi no pakalpojumiem VAS „Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrībām, aptuveni 10,2 % sastāda ieņēmumi no pakalpojumiem VAS „Latvijas dzelzceļš” un 7,8 % sastāda ieņēmumi no pakalpojumiem citām sabiedrībām.  

 

                                                                                                                         


Vērtējot Sabiedrības darbību, nepieciešams analizēt veikto remontu skaitu lokomotīvēm un kravas vagoniem, kā arī realizētās dīzeļdegvielas apjomu pārskata gadā. Salīdzinot ar 2013.gadu, gan veicamo darbu, gan realizētās dīzeļdegvielas apjomi, ir samazinājušies:  

 

2014. gadā Struktūrvienības Vagonu remonta centrā veikts 98 vagonu kapitālais remonts un 1 874 vagonu depo remonts, kā arī 421 privātā īpašumā esošu vagonu remonts.


SIA „LDZ  ritošā sastāva serviss” Lokomotīvju remonta centrā veiktas 21 385 dīzeļlokomotīvju sekciju tehniskās apkopes, 421 dīzeļlokomotīvju sekciju tekošie remonti, 33 dīzeļlokomotīvju sekciju kapitālie remonti.

 

Degvielas un eļļu realizācija Latvijas dzelzceļš koncernam ir viens no svarīgākajiem Sabiedrības pamatdarbības veidiem un tā īpatsvars neto apgrozījumā pārsniedz 52,1 %. 


LDz RSS darbībai ar akcīzes precēm (dīzeļdegvielu) ir saņēmusi sekojošas licences: 

 • Speciālās atļaujas (licences) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai Daugavpils un  Rīgas degvielas bāzēs, kas dod tiesības  pieņemt un nosūtīt dīzeļdegvielu, kā arī  veikt biodīzeļdegvielas sajaukšanu ar dīzeļdegvielu, maksājot akcīzes nodokli atliktajā maksāšanas režīmā,
 • Speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai akcīzes preču (dīzeļdegvielas) nosūtīšanai no valsts robežas līdz akcīzes preču noliktavām, saņemot dīzeļdegvielu no trešajām valstīm,  
 • Speciālā atļauja (licence) naftas produktu vairumtirdzniecībai ar darbības vietām Sabiedrības degvielas bāzēs Daugavpilī, Rēzeknē, Rīgā, Jelgavā un Liepājā, kas dod tiesības  pārdot dīzeļdegvielu Latvijas dzelzceļš koncerna uzņēmumiem,  dzelzceļa pārvadātājiem un citiem uzņēmumiem.

2014.gada 31.decembrī SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” apgrozāmie līdzekļi pārsniedz tās īstermiņa saistības par 3, 46 milj. EUR, kā rezultātā kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām) sastāda 1,2 (2013.g.- 1,2), kas apliecina, ka Sabiedrība ir finansiāli stabila un spēj segt savus kārtējos maksājumus, kā arī nodrošināt investīciju plāna izpildi. 

 

Kopējais Sabiedrības izpildīto kapitālieguldījumu apjoms 2014.gadā sasniedza 8, 81 milj. EUR, kas ieguldīti pamatlīdzekļu iegādē, atjaunošanā un modernizācijā.


Pārskata gadā tika pabeigta 2011.gadā uzsāktā Sabiedrības Lokomotīvju remonta centra Rēzeknes ceha degvielas bāzes rekonstrukcija. 2014. gadā šim projektam iztērēti EUR 311 370, bet Rīgas iecirkņa Jelgavas cehā par summu EUR 40 436 tika rekonstruēts ūdensvads. Šis projekts ļaus ievērojami samazināt siltumenerģijas izdevumus apkures sezonas laikā. Turpinot Lokomotīvju remonta centra Daugavpils dīzeļlokomotīvju mazgāšanas laukuma rekonstrukciju, tika veikti ieguldījumi EUR 227 659 apmērā. Šī objekta rekonstrukciju plānots pabeigt 2015.gadā, kad ir plānots pabeigt arī Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirkņa eļļu uzglabāšanas noliktavu, kuras rekonstrukcijā 2014. gadā tika veikti darbi par EUR 205 110. 


LDz RSS Vagonu remonta centrā 2014.gadā tika veikts riteņpāru pavirpošanas darbgalda KZTS-1836 kapitālais remonts un modernizācija par EUR 219 000. Darbgalds tika papildus aprīkots ar mūsdienīgu automatizēto vadības sistēmu, kas ievērojami paaugstina apvirpošanas kvalitāti, vienlaicīgi atvieglojot virpotāja darbu.


Lai nodrošinātu ritošā sastāva satiksmes drošību un Sabiedrībai piederošo lokomotīvju tehniskā stāvokļa atbilstošu uzturēšanu, kā arī nodrošinātu pārvadātājus ar nepieciešamo lokomotīvju daudzumu, 2014.gadā tika veikts 6 dīzeļlokomotīvju remonts GR apjomā 2M62 un 2TE10 sērijas lokomotīvēm un 1 dīzeļlokomotīves remonts VR apjomā 2TE116 sērijas lokomotīvei par kopējo summu 4, 2 milj. EUR.


Pārskata periodā tika pabeigts projekts „Lokomotīves ČME3M modernizācija ar bezdīzeļa busteri” par EUR 684 074, kā arī veikta arī manevru lokomotīvju TGM23 un ČME3 modernizācija par summu 1, 46 milj.EUR. 2014.gadā tika uzsākta pirmās ČME3 lokomotīves modernizācija, uzstādot CAT 3508C tipa dīzeļdzinēju ar jaudu 1000 kW manevru darbu veikšanai un saimniecības vilcienu kustības nodrošināšanai. Modernizācijas darbi turpināsies 2015.gadā, kad tiks pabeigta vēl divu ČME3 lokomotīvju modernizācija.

 

Pārskata periodā SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” vidējais nodarbināto skaits bija 1 465, no tiem – 75% vīrieši un 25% sievietes, darbinieku vidējais vecums – 43 gadi. 

Sabiedrība katru gadu nodrošina ar prakses vietām tehnikumu audzēkņus, kuri mācās lokomotīvju saimniecības un vagonu saimniecības profila specialitātēs. Prakses laikā tiek novērtēti un atlasīti labākie, darbam atbilstošākie audzēkņi, kuriem pēc tehnikuma beigšanas tiek piedāvāts darbs LDz RSS


Pieaugot tranzīta pārvadājumu apjomam un kravas vilcienu svaram, paaugstinās sliežu ritošā sastāva drošības prasības. Lai remonta procesā savlaicīgi atklātu defektus un novērstu ārkārtas situāciju rašanos, Sabiedrība nodrošina darbinieku profesionālo apmācību, kā arī iegulda lielus līdzekļus personāla, kura darbs saistīts ar ritošā sastāva montāžas mezglu un detaļu tehniskā stāvokļa kontroli, kvalifikācijas paaugstināšanā.


Tālākajā darbībā  SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” mērķis ir kļūt par konkurētspējīgu servisa pakalpojumu uzņēmumu Baltijā, dzelzceļa transporta remontu, modernizācijas, lokomotīvju nomas  un ekipēšanas servisa jomā, vienlaikus, nodrošinot drošu dzelzceļa transporta kustību. 


Sabiedrības 2015.gada investīciju programmā iekļautie projekti saistīti gan ar dīzeļlokomotīvju parka atjaunošanu un modernizāciju, gan ar esošās saimniecības rekonstrukciju atbilstoši vides likumdošanas prasībām.


Lai veiktu maģistrālā dīzeļlokomotīvju parka atjaunošanu un samazinātu ieguldījumus 2M62U dīzeļlokomotīvju kapitālajos remontos, 2015.gadā gadā turpināsies 2014.gadā uzsāktā dīzeļlokomotīvju 2M62U modernizācija. Plānotais projekta realizācijas laiks 2014.gada novembris – 2018.gada maijs. Ieguvumi – iespēja pārvadāt smagsvara vilcienus, palielināt starpremontu periodus, samazināt remontu un tehnisko apkopju skaitu, iegūta modernas, videi draudzīgas lokomotīves.


Nolūkā nodrošināt ritošā sastāva satiksmes drošību un LDz RSS piederošo dīzeļlokomotīvju tehniskā stāvokļa atbilstošu uzturēšanu, kā arī nodrošinātu pārvadātājus ar nepieciešamo lokomotīvju daudzumu, 2015.gadā plānots turpināt Sabiedrībai piederošo manevru lokomotīvju ČME3 modernizāciju kā arī veikt 2M62, 2TE116, 2TE10 sērijas lokomotīvju dažāda apjoma remontus.


2015. gadā plānots pabeigt 2013.gadā uzsākto Daugavpils dīzeļlokomotīvju mazgāšanas laukuma rekonstrukciju, kā arī veikt Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirkņa Jelgavas ceha degvielas bāzes ekipēšanas saimniecības rekonstrukciju. Rekonstrukcija paredz visu cauruļvadu izcelšanu virs zemes, saskaņā ar vides likumdošanas prasībām, kā arī ekipēšanas pozīciju modernizāciju, izveidojot pretinfiltrācijas segumu zem tām. Vagonu remonta centrā 2015.gadā paredzēta mehāniskās apstrādes iecirkņa ēkas būvniecība. Ēkā tiks uzstādīts horizontālais virpošanas darbagalds ar mūsdienu automatizēto vadības sistēmu, kā arī giljotīna metāla lokšņu griešanai.

 

Lai uzlabotu darba vides apstākļus, kā arī dīzeļlokomotīvju krāsošanas kvalitāti, tiek plānots rekonstruēt krāsošanas kameru, kas atrodas Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknī. Projekts šo darbu veikšanai tika izstrādāts 2014.gadā.

Tā, kā  Sabiedrības galvenie ieņēmumu avoti ir kravu ritošā sastāva remonti, lokomotīvju noma un degvielas realizācija, tad tie ir tieši saistīti ar kravu pārvadājumu apjoma izmaiņām. Samazinoties kravu pārvadājumu apjomam, samazinās gan degvielas patēriņš, gan nepieciešamība remontēt kravu ritošo sastāvu, gan nepieciešamība nomāt lokomotīves kravu pārvadāšanai. 


Izvērtējot riskus, ar kuriem Sabiedrība varētu saskarties nākamajā darbības periodā, pastāv riski, kurus tā nevar ietekmēt, bet kuri varētu ietekmēt apgrozījuma samazinājumu: politiskie riski, naftas cenu svārstību risks, valūtas kursa svārstību risks, tāpēc aizvien lielāka uzmanība tiks pievērsta naudas plūsmas optimizācijai, maksimāli izmantojot pašu līdzekļus pamatlīdzekļu nolietojuma un peļņas daļas apmērā, kas paliek Sabiedrības rīcībā, un savlaicīgi piesaistot papildu līdzekļus atbilstoši Sabiedrības mērķiem.