SIA «LDZ infrastruktūra»

SIA „LDZ infrastruktūra” ir VAS „Latvijas dzelzceļš” meitas sabiedrība, kuras pamata darbība ir saistīta ar sliežu ceļu un tiltu klātnes būvi un remontu, pārmiju pārvedu nomaiņu, sliežu metināšanas darbiem un garsliežu transportēšanu, kā arī dzelzceļa mašīnu, instrumentu un mehānismu remonts un vagonu modernizācija, ūdens novadsistēmu ierīkošana un remonts, u.c.


Izmantojot progresīvās tehnoloģijas un  nodrošinot augsta līmeņa dzelzceļa infrastruktūras attīstību (būvniecību un remontu) Latvijā, SIA „LDZ infrastruktūra” misija ir nodrošināt drošu un kvalitatīvu dzelzceļa transporta satiksmi Latvijas teritorijā, tādejādi kļūstot par vadošo dzelzceļa infrastruktūras attīstības (būvniecības un remonta) uzņēmumu Baltijas valstīs.


Sliežu ceļu būve un kapitālais remonts ir galvenais SIA „LDZ infrastruktūra” (turpmāk arī Sabiedrība) darbības veids, kas 2014.gadā tāpat kā 2013.gadā veido 89% no kopējiem ieņēmumiem.


Stratēģiskais darbu pasūtītājs ir VAS „Latvijas dzelzceļš”, 2014.gadā ieņēmumi no VAS „Latvijas dzelzceļš” sastādīja 93.2% (2013.gadā – 90.9%) no kopējiem Sabiedrības ieņēmumiem.

 

Sabiedrības pamatkapitāls uz 31.12.2014. ir 15523088 EUR, kas sastāv no 15523088 daļām, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda 1 EUR (viens EUR). Sabiedrības vienīgais dalībnieks VAS „Latvijas dzelzceļš” 2014.gadā veica mantisko ieguldījumu pamatkapitālā 10130619 EUR apmērā.


SIA „LDZ infrastruktūra” pašu kapitāla apjoms uz 2014.gada 31.decembri, salīdzinot ar iepriekšējā gada 31.decembri, ir palielinājies par vairāk kā 10 milj.EUR un sastāda 17,1 milj.EUR. 2014.gadā Sabiedrība izmaksāja dividendēs vienīgajam dalībniekam VAS „Latvijas dzelzceļš” 770 tūkstošus EUR jeb 90% no 2013.gada peļņas. Sabiedrības pašu kapitāls veido 74.5% no kopējo aktīvu vērtības.


Pārskata gadā neto apgrozījums no pamatdarbības ir 23,9 milj. EUR, kas ir par 2 miljoniem EUR jeb par 9.1% lielāks nekā 2013.gadā. Neto apgrozījuma pieaugums 2014.gadā galvenokārt ir skaidrojams ar VAS „Latvijas dzelzceļš” sliežu ceļu kapitālā remonta pasūtījuma pieaugumu. 

 

Sliežu ceļu remonta ietvaros 2014.gadā salīdzinājumā ar 2013.gadu kopumā ir vērojams būtisks apjomu kāpums. Pārmiju pārvedu nomaiņas apjomi 2014.gadā ir pieauguši gandrīz 3 reizes. 


Peļņa pirms nodokļiem 2014.gadā ir 1,2 milj. EUR  (2013.gadā – 1 milj.EUR). Peļņas pieaugums par 14.7% skaidrojams ar apjomu pieaugumu (9.1%), kā arī izmaksu ekonomiju.

 

 

2014.gada 31.decembrī Sabiedrības apgrozāmie līdzekļi pārsniedz tās īstermiņa saistības par 2,76 milj. EUR, kā rezultātā kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām) ir 1.54 (2013.g.- 2.08), kas apliecina uzņēmuma finansiālo stabilitāti.


2014. gadā Sabiedrības darbības rezultātā ir iegūta peļņa pēc nodokļiem 0,9 milj.EUR, kas ir par 34 tūkst.EUR vairāk nekā 2013.gadā. 

 

Kapitālieguldījumu finansējumam tika izmantoti pašu saimnieciskajā darbībā iegūtie līdzekļi. 


Darba ražīguma paaugstināšanas nolūkā, Sabiedrība atjaunoja savu tehnikas parku, kā arī pilnveidoja tehnoloģiskos procesus:  Rīgas reģionālā centra vajadzībām tika iegādāts jauns ekskavators, kas ļauj atteikties no tehnikas nomas pakalpojumu pirkšanas, Jelgavas reģionālajā centrā šķembu bāzes vajadzībām tika iegādāts frontālais iekrāvējs ar lielāku kausa ietilpību, kas ļauj atteikties no ekskavatora izmantošanas ar mazāku kausa ietilpību.


2014. gadā SIA “LDz infrastruktūra” vidējais darbinieku skaits bija 505. 

Viena no Sabiedrības darbības prioritātēm ir vides aizsardzība. Svarīgākās vides aizsardzības jomas ir grunts un gruntsūdeņu aizsardzība, piesārņoto vietu sanācija, gaisa, grunts un gruntsūdeņu monitorings, bīstamo un sadzīves atkritumu apsaimniekošana.


SIA „LDZ infrastruktūra” darbinieki regulāri meklē un izstrādā tehnoloģiskos risinājumus, lai uzlabotu ražošanas procesu, samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi un samazinātu enerģijas patēriņu. Sabiedrība veic dažādus pasākumus, kas saistīti ar siltuma zuduma novēršanu, piemēram, tiek mainīti cehu logi, veikta katlu mājas pāreja no ogļu apkures uz dabasgāzes izmantošanu, siltinātas cehu sienas. 


Lai novērstu augsnes piesārņojumu, ik gadu Sabiedrība paredz virkni konkrētu pasākumu vides aizsardzībā. Īpaša vērība tiek veltīta šķidriem bīstamiem atkritumiem (atstrādātā eļļa, dzesēšanas šķidrumi). Pārskata gadā ir pabeigti ierīcības darbi, lai visas tvertnes, kur glabājas šķidrie bīstamie atkritumi, būtu uzstādītas uz metāla paliktņa, kas aizsargā no naftas produktu noplūdes un atvieglo izlijušo naftas produktu savākšanu. Vietas Sabiedrības reģionālo centru teritorijā, kur tiek veikta tehnikas apkope un remonts, izvietotas tā, lai nepieļautu naftas produktu nokļūšanu augsnē un gruntī. Izlijušie šķīdumi nekavējoties tiek savākti ar slauķiem un dažādiem absorbentiem.


Pārskata gadā tika nodrošināta dalīta atkritumu vākšana – atsevišķi tiek savāktas lietotās baterijas, makulatūra un lietotie printeru un kopēšanas iekārtu drukas materiāli (toneri un kasetnes), bet cietie bīstamie atkritumi, tādi kā, absorbenti un ar naftas produktiem piesārņotie materiāli tiek savlaicīgi tiek savākti un nodoti utilizēšanai.


Sabiedrība vienu reizi gadā visās savās struktūrvienībās veic gruntsūdeņu monitoringu, kas ļauj savlaicīgi novērst iespējamos draudus gruntsūdens kvalitātei, izslēdzot naftas produktu iekļūšanu gruntsūdeņos.


2014. gadā Sabiedrība turpināja darbu pie ISO 9001 un ISO 14001 standartu sistēmas uzturēšanas un pilnveidošanas, kas paaugstinās SIA “LDZ infrastruktūra” konkurētspēju un klientu izpratni par procesiem uzņēmumā. 

 

SIA „LDZ infrastruktūra” arī 2015. gadā turpinās sniegt standartiem atbilstošus, augstas kvalitātes sliežu ceļu būvniecības un remonta pakalpojumus VAS „Latvijas dzelzceļš” koncerna ietvaros un ārējiem klientiem. Līdz 2015. gada oktobrim ir jābūt pabeigtiem visiem objektiem, kas uzsākti iepriekšējā Eiropas līdzfinansējuma plānošanas periodā, tādejādi šis Sabiedrībai būs pārbaudījumu un attīstības gads. Līdz oktobrim nodošanai ir jābūt sagatavotiem darbiem: „Sliežu ceļu rekonstrukcija” 44km garumā, „Sliežu ceļu atjaunošana „Rail Baltica” koridorā Latvijā” 40km garumā. Bez tam, ir jāpabeidz 2014.gadā iesāktie darbi posmā Sakstagals-Rēzekne II (3km), kā arī jānomaina 120gab. pārmiju pārvedas.


Lai sekmīgi un laicīgi nodrošinātu minēto apjomu izpildi, Sabiedrībai būs jāizmanto visā tās darbības laikā uzkrātās zināšanas, lai rastu jaunus un inovatīvus darba grafiku plānošanas paņēmienus. Šī pieredze Sabiedrībai dos iespēju izvērtēt tās darba plānošanas un izpildes efektivitāti un apzināties tās ražīguma patieso potenciālu.


Turpināsies darbs pie Sabiedrības personāla darba apstākļu uzlabošanas un to darba ražīguma paaugstināšanas, tiks organizētas nepieciešamās mācības. Pastiprināta uzmanība tiks veltīta darba drošības un vides aizsardzības politikas īstenošanai, īpaši ņemot vērā plānoto darba apjomu.