SIA «LDZ Cargo»

SIA „LDZ CARGO” ir VAS „Latvijas dzelzceļš” dibināts meitasuzņēmums, kura pamatnodarbošanās ir dzelzceļa kravu un starptautisko pasažieru pārvadājumu nodrošināšana. LDZ CARGO meitas uzņēmums SIA „LDZ Cargo Loģistika” sniedz kravu ekspedēšanas un loģistikas pakalpojumus.


STABILITĀTE, NERAUGOTIES UZ APKĀRTĒJĀM SVĀRSTĪBĀM

SIA „LDZ Cargo” (turpmāk tekstā - LDZ Cargo vai Sabiedrība) ir lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs Baltijas valstīs. Sabiedrība pārvadā konteinerus, naftu, akmeņogles, metālu, kokmateriālus, pārtikas preces, minerālmēslus, ķīmiskās u.c. veidu kravas. LDZ Cargo darbojas SMGS un CIM dzelzceļa tiesiskajā vidē un kravu pārvadāšanai izmanto Austrumu-Rietumu un Ziemeļu-Dienvidu transporta koridorus. Meitasuzņēmuma SIA „LDZ Cargo Loģistika” galvenais uzdevums ir veicināt kravu pārvadājumu piesaisti SIA “LDZ Cargo”, palielināt tās klientu skaitu un sniegt efektīvus, drošus transporta-ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumus.

LDZ Cargo pašu kapitāla apjoms 2014.gada 31.decembrī ir 123, 7 milj. EUR. Salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, tas ir palielinājies par 10,7 milj. EUR. Sabiedrības pašu kapitāls veido 66,3% no kopējo aktīvu vērtības.
Sabiedrības pamatkapitāls ir denominēts no latiem uz euro un, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2014.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.6-12/42853/1, tika reģistrēts pamatkapitāla palielinājums no EUR 70742369 līdz EUR 80492369. Pamatkapitāla palielinājums saistīts ar VAS  „Latvijas dzelzceļš” kā vienīgā meitas uzņēmuma SIA „LDZ Cargo” dalībnieka 2014.gada 10.februārī dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu palielināt SIA „LDZ Cargo” pamatkapitālu par EUR 9750000, veicot naudas ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā. 2014.gadā Sabiedrības pamatkapitāls uz gada beigām ir  EUR 80492369, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1. Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.
2014. gadā Sabiedrības neto apgrozījums no pamatdarbības ir 365,5 milj. EUR, kas ir par 3,9 milj. EUR vai 1.08% vairāk nekā 2013.gadā. Ieņēmumu palielinājums 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, galvenokārt saistīts ar kopējo pārvadāto kravu apjoma palielinājumu. 


Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātā pārskata gadā ir iegūta peļņa pēc nodokļiem 1,7 milj. EUR, kas ir par gandrīz 3 milj. EUR mazāk nekā 2013.gadā. Sabiedrība ir finansiāli stabila un tās likviditātes koeficients 2014. gadā ir 1,12 (2013.gadā – 0,8). 


Kopējais Sabiedrības izpildīto kapitālieguldījumu apjoms 2014.gadā sasniedza teju 16 milj. EUR, kas ieguldīti pamatlīdzekļu atjaunošanā, modernizācijā un iegādē. Lai uzlabotu pārvadājumu kvalitāti un palielinātu kravu pārvadājumu apjomus, 2014.gadā LDZ Cargo iegādājās 200 jaunus kravas vagonus un veica vagonu galvenos remontus. 2014.gadā tiek turpināta  automatizētās vilcienu un vagonu komercapskates sistēmas ievešana Rēzeknes kravu terminālī.

 

 

Nozīmīgākā, valstiski un starptautiski novērtētākā LDZ Cargo darbības sfēra ir starptautiskie kravu pārvadājumi. Kopumā kravu pārvadājumu apjoms pa Latvijas dzelzceļu 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, ir palielinājies. Tā 2014.gadā tika pārvadāts 57,04  milj. tonnas kravu, kas ir par 1,21  milj. tonnām jeb 2.2% vairāk nekā 2013.gadā. 

 

 

Arī 2014.gadā veiktajos pārvadājumos dominē nafta un naftas produkti – 21,3 milj. tonnas jeb 37.4% un akmeņogles – 20,1 milj. tonnas jeb 35.4%.  

 

 

Nopietns darbs 2014.gadā tika veltīts trīs konteinervilcienu maršrutu: „Baltika-Tranzīts”, kas nodrošina pārvadājumus maršrutā Baltijas valstis - Kazahstāna un Centrālās Āzijas valstis, „Rīgas ekspresis”, kas kursē starp Rīgu un Maskavu un konteinervilciena ZUBR, kas veic pārvadājumus maršrutā Latvija - Baltkrievija - Ukraina, Melnā jūra darbības nodrošināšanai.


Konteinervilciena priekšrocība ir iespēja, kravu nepārkraujot, pārvadāt un pārcelt konteineros uz citu transportlīdzekli – no vilciena uz kuģi, kravas auto vai lidmašīnu. Konteinerpārvadājumos 2014. gadā ir samazinājums, tomēr  uzņēmums turpina veikt aktīvas darbības, lai nodrošinātu  stabilus, drošus un uzticamus konteinerkravu pārvadājumus, nodrošinot regulārus konteinervilcienus.

 

Meitassabiedrības SIA „LDZ Cargo Loģistika” 2014.gadā, salīdzinot ar 2013.gadu, transporta-ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumu apjoms kopumā samazinājies par 30,67% un sastādīja 9, 94 milj. EUR.

 

Līdztekus kravu pārvadājumiem LDZ Cargo nodrošina starptautiskos pasažieru pārvadājumus trīs maršrutos – uz Sanktpēterburgu, Maskavu un Minsku, kur jau tradicionāli vispieprasītākais ir maršruts uz Maskavu. Vilcienos Rīga – Maskava – Rīga  tiek pārvadāts vislielākais skaits pasažieru. 


2014.gadā politisku un Krievijas rubļa valūtas kursa svārstību dēļ, īpaši 2014.gada nogalē, ievērojami samazinājās pārvadāto pasažieru skaits starptautiskajos pasažieru vilcienos, sasniedzot 286837 pārvadāto pasažieru, kas, salīdzinot ar 2013.gada pārvadāto pasažieru skaitu 355508, ir samazinājies par 19%.

 

Pārvadāto pasažieru skaits

2014.gadā turpinājās cieša sadarbība ar Krievijas pasažieru pārvadātāju AO „Federaļnaja Pasažirskaja Kompaņija” dažādu ar starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem saistītu jautājumu risināšanā. Svarīgākie no tiem bija pievienošanās Krievijas dzelzceļu pasažieru lojalitātes programmai „RŽD Bonuss” un projekta uzsākšana par vilciena Nr.79/80 Kaļiņingrada – Sanktpēterburga maršruta maiņu caur Latvijas teritoriju.


Tāpat 2014.gadā starptautiskā pasažieru vilciena Nr.2/1 Rīga – Maskava kopējā kustības laika samazināšanas projekta ietvaros tika īstenots pilotprojekts par pasažieru datu nosūtīšanu Latvijas kontrolējošiem dienestiem (robežsardzei un muitai) vilcienam atrodoties kustībā. Pēc pilotprojekta noslēgšanās, tika pieņemts lēmums par atkārtota pilotprojekta veikšanu 2015.gadā, pēc atklāto trūkumu novēršanas.


Reaģējot un tūrisma un pasažieru pārvadājumu tirgus un komunikācijas tendences pēc iespējas vairāk šajās jomās izmantot efektīvas mūsdienu tehnoloģijas it īpaši e-vidē 2014.gadā turpinājies darbs pie interneta vietnes www.travel.ldz.lv attīstīšanas un pilnveidošanas, lai visiem interesentiem sniegtu visaptverošu informāciju gan par starptautisko pasažieru pārvadājumu  organizāciju, gan plašu informāciju tūrisma jomā par apskates vietām un ievērības cienīgiem notikumiem mūsu vilcienu galamērķu pilsētās, kā arī citu pasažieriem noderīgu informāciju. Interneta vietnē klienti, nemaksājot komisijas nodevu par braukšanas dokumentu noformēšanu, kas iekasējama biļešu kasēs, var iegādāties braukšanas dokumentus uz visiem vilcienu maršrutiem, kā arī veikt brauciena elektronisko reģistrāciju. 

 

 

2014.gadā LDZ Cargo vidējais darbinieku skaits ir 2797 darbinieki. Darbinieki tiek nodarbināti visdažādākajās profesijās, un kā atbildīgs darba devējs Sabiedrība saviem darbiniekiem piedāvā tālākas izaugsmes iespējas, virzot darbinieku karjeru gan horizontālā, gan vertikālā izaugsmē. Tādā veidā darbinieki tiek motivēti veikt savu darbu ar augstu atbildības sajūtu, profesionāli un uzcītīgi. Dzelzceļnieku kompetences uzturēšanai un kvalifikācijas pilnveidošanai LDZ Cargo darbinieki pilnveido savas zināšanas gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Sabiedrība nodarbina 53,5% darbiniekus ar vidējo profesionālo izglītību un 24,5% darbiniekus ar augstāko izglītību.


 LDZ Cargo valde, lai saglabātu Sabiedrības kā dzelzceļa kravu pārvadātāja līdera pozīcijas Baltijas valstu starpā, ikdienas darbā izmanto pārbaudītus un ievieš jaunus tehnoloģiskos risinājumus, optimizē kravas un pasažieru maršrutus, plaši izmanto elektroniskās ierīces un programmas, kā arī uzlabo Sabiedrības organizatorisko struktūru.

 

Ar drošiem soļiem uz tālākiem mērķiem

LDZ Cargo ir  būtiski saglabāt un nostiprināt esošās pozīcijas beramkravu un lejamkravu sektoros un īpašu uzmanību pievērst jaunu kravu piesaistei no jauniem tirgiem šādā veidā nostiprinot uzņēmuma konkurētspēju. 


Vērtējot esošo situāciju ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem starp Baltijas un Melnās jūras reģionu, LDZ Cargo plāno aktivizēt darbu konteinerpārvadājumu pakalpojuma attīstīšanā Austrumu – Rietumu, kā arī Ziemeļu – Dienvidu virzienā. Arvien vairāk kravas tiek pārvadātas konteineros, un tās pamatā ir kravas ar augstu pievienoto vērtību. Lai palielinātu konteinerpārvadājumus,  nepieciešams maksimāli harmonizēt kravu pārvadājumu nosacījumus un pilnveidot starptautisko līgumtiesisko bāzi, lai panāktu laika un finansiālo līdzekļu ekonomiju, aktīvi strādāt pie elektroniskās informācijas apmaiņas par vilcienu sastāviem un pārvadātajām kravām, kā arī nākotnē sākt izmantot elektronisko parakstu muitas dokumentiem.


LDZ Cargo apzinās vadošās pozīcijas loģistikas centru izveides nozīmīgumā Baltijas valstu vidū. Līdztekus transporta attīstības tendencēm Eiropas Savienībā, jāizveido pievilcīga kombinētā transporta sistēma. Šādas sistēmas nākotni nosaka gan likumdošana, gan arī ar infrastruktūras pieejamība un efektivitāte. Pārskata gadā uzsākta aktīva sadarbība ar Austrumu valstīm nolūkā piesaistīt tranzīta kravas Latvijas ostām, kā arī notiek sadarbība ar Ķīnas kolēģiem par konteinervilciena „Baltika – Tranzit” pagarināšanu līdz Ķīnai. Starptautiskās augsta līmeņa sarunās ir vērtēta  tranzītkoridoru attīstība starp Baltijas un Melno jūru, nolemjot veidot speciālu konteinervilciena ZUBR koordinējošo vadības centru.


Pamatojoties uz 2014.gadā veiksmīgu Automatizētās kravas vagonu un vilcienu komercapskates, vagonu numuru norakstīšanas un atpazīšanas sistēmas (arī - KVNNS) pilotprojekta ieviešanu ceļa posmā Rēzekne – Taudejāņi, lai nodrošinātu no kaimiņvalstu dzelzceļiem pienākošo vilcienu apstrādes procesa pilnveidošanu un automatizēšanu, pieņemts lēmums par KVNNS paplašināšanu. 2015.gadā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiks veikta KVNNS paplašināšana, kuras ietvaros tiks ierīkoti papildus KVNNS objekti Rēzeknē un Daugavpilī, nodrošinot minēto un 2014. gadā ierīkoto objektu funkcionēšanu vienotā sistēmā.


Tālākajā Sabiedrības darbībā nolūkā nodrošināt augstu konkurētspēju dzelzceļa  kravu pārvadājumos un pakāpenisku novecojošā ritošā sastāva atjaunošanu, paredzēts investēt ritošā sastāva modernizācijā.


2015.gadā tiks turpināta travel.ldz.lv portāla pilnveide, kas uzsākta 2014.gadā. Modernizācijas rezultātā klientiem ir plānots sniegt iespēju vienotā maksājuma ietvaros, papildus vilcienu biļetēm, iegādāties arī papildpakalpojumu klāstu, piemēram, veikt viesnīcu rezervēšanu, autonoma, u.c.


Meitassabiedrības SIA „LDZ Cargo Loģistika” galvenais ilgtermiņa mērķis ir vērsts uz jaunu klientu piesaisti, konteinerpārvadājumu apjomu palielināšanu, pakalpojumu spektra paplašināšanu, loģistikas pakalpojumu attīstību, tādējādi nostiprinot kompānijas pozīcijas transporta nozarē.

 

Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātus nākotnē varētu ietekmēt politiskās situācijas izmaiņas. Sakarā ar to, ka Sabiedrības pārvadājumu apjoma būtiska daļa ir no Krievijas,  nozīmīgs risks, kas var ietekmēt LDZ Cargo  darbības rezultātus, ir esošā nestabilitāte Austrumu tirgū, neskaidrā politiskā un ekonomiskā vide, kā arī Krievijas ostu attīstība, kā rezultātā kravas var tikt novirzītas no Latvijas ostām. Lai samazinātu risku, kas saistīts ar atkarību no tranzītkravu pārvadājumiem Austrumu-Rietumu virzienā, LDZ Cargo paredz attīstīt  sadarbību ar esošiem partneriem, kā arī meklēt alternatīvus darbības virzienus, tajā skaitā kombinētos pārvadājumus Ziemeļu-Dienvidu virzienā. 

 

Sabiedrības dibinātājs un 100% daļu turētājs – Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš”.


Saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 2014.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.6-12/42853/1, tika reģistrēts pamatkapitāla palielinājums no EUR 70742369 līdz EUR 80492369. Pamatkapitāla palielinājums saistīts ar VAS   „Latvijas dzelzceļš” kā vienīgā meitas uzņēmuma SIA „LDZ CARGO” dalībnieka 2014.gada 10.februārī dalībnieku sapulcē pieņemto lēmumu palielināt SIA „LDZ CARGO” pamatkapitālu par EUR 9750000, veicot naudas ieguldījumu uzņēmuma pamatkapitālā.


2014.gadā Sabiedrības pamatkapitāls uz gada beigām ir  EUR 80492369, kur vienas daļas nominālvērtība sastāda EUR 1. Sabiedrības pamatkapitāls ir pilnībā apmaksāts.