AS «LatRailNet»


DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS IZMANTOŠANA

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra Latvijā ir brīvi pieejama un atklāta kravu un pasažieru pārvadājumiem, kā arī tehnoloģisko procesu nodrošināšanai. Uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu var pretendēt visi pārvadātāji, kas saņēmuši pārvadātāja licenci, nokārtojuši drošības sertifikātu un atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām iesnieguši infrastruktūras jaudas pieteikumu AS "LatRailNet".


AS "LatRailNet", lēmumu par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras maksu un jaudas sadali pieņem, ievērojot vienlīdzības principu, kā arī optimālas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas prasības. AS "LatRailNet", veicot savas funkcijas, ir pienākums nodrošināt visiem pārvadātājiem vienlīdzīgas, taisnīgas un nediskriminējošas piekļuves iespējas dzelzceļa infrastruktūrai.


AS "LatRailNet" izstrādā neatkarības prasību programmu, kurā noteikti konkrētu darbinieku pienākumi un pasākumi, kas tiek veikti, lai nepieļautu nevienlīdzīgu attieksmi pret pārvadātājiem, un nodrošina pienācīgu kontroli pār tās ievērošanu, savukārt Valsts dzelzceļa administrācija uzrauga neatkarības prasību ievērošanu un izskata pārvadātāju sūdzības par šo neatkarības prasību pārkāpumiem.


Šobrīd Latvijā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudu pārvadājumiem izmanto 2 pasažieru un 3 kravu pārvadātāji.

 

AS "LatRailNet" galvenais uzdevums ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veikšana – maksas noteikšana par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem, jaudas sadale un konkrēta pārvadātāja vilcienu nozīmēšana.

 

PUBLISKĀS LIETOŠANAS DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS PĀRVALDĪTĀJA BŪTISKĀS FUNKCIJAS

 

  • lēmuma pieņemšana par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu;
  • paaugstinātas maksas par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu noteikšana posmos un laikā, kad attiecīgā infrastruktūra ir pārslogota;
  • ekonomiski pamatotu atlaižu piešķiršana maksai par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, kas veicina attiecīgās infrastruktūras jaudas optimālu izmantošanu;
  • dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadale starp pārvadātājiem, pamatojoties uz iesniegtajiem iesniegumiem par pārvadājumu veikšanu, izmantojot attiecīgo dzelzceļa infrastruktūru;
  • lēmuma pieņemšana par konkrēta pārvadātāja vilciena nozīmēšanu.

MAKSA, PAAUGSTINĀTA MAKSA UN ATLAIDES PAR DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS IZMANTOŠANU PĀRVADĀJUMIEM


Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai dzelzceļa pārvadājumiem tiek piemērota infrastruktūras maksa, kas tiek aprēķināta dažādām vilcienu kategorijām atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātajai metodikai un  nodrošina izmaksām tuvinātu infrastruktūras maksu, kas atbilst šādiem principiem:

 

  • prognozējamā izmaksu bāze sastāv no pārvaldītāja prognozētajām kārtējām izmaksām dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai un pārvaldīšanai, kam pievienoti amortizācijas atskaitījumi un peļņas norma (kapitālieguldījumi infrastruktūras attīstībai);
  • izmaksu bāze ar izmaksu virzītājiem tiek sadalīta pa dažādām vilcienu kategorijām;
  • katrai vilcienu kategorijai tiek noteikts prognozējamais pārvadājumu apjoms, ar ko attiecīgās vilcienu kategorijas izmaksu bāzi sadala, lai iegūtu maksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu;
  • infrastruktūras maksai var piemērot atlaides vai noteikt paaugstinātu maksu atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas izstrādātajai maksas piemērošanas kārtībai.

DZELZCEĻA INFRASTRUKTŪRAS JAUDAS SADALE UN KONKRĒTA PĀRVADĀTĀJA VILCIENU NOZĪMĒŠANA

Dzelzceļa infrastruktūras jauda sadalāma tā, lai pret dzelzceļa pārvadātājiem tiktu ievēroti vienādi noteikumi un optimālas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas principi. Dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadalīšanā prioritāte ir tiem dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumiem, kas tiek sniegti uz valsts vai pašvaldības dzelzceļa pārvadājumu pasūtījuma līguma pamata, t.i. galvenokārt pasažieru pārvadājumi.

 

Jaudas sadalē jāparedz dzelzceļa pārvaldītāja tehnoloģiskajām vajadzībām un remontdarbiem nepieciešamā jauda. Sadalot jaudu, tiek ievēroti vairāki kritēriji, to skaitā pārvadātāju un pārvaldītāja sadarbības pieredze, dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas regularitāte, intensitāte, ilgums, kā arī vilcienu tehnisko parametru atbilstība dzelzceļa infrastruktūras efektīvas izmantošanas nodrošināšanai.

 

Ja iespējams, pārvadātājam piešķir visu jaudas pieprasījuma iesniegumā pieprasīto jaudu, bet, ja pieprasītā jauda ir lielāka, nekā to iespējams piešķirt, dzelzceļa pārvadātājam tiek piedāvāts izvēlēties citu maršrutu vai citu laiku pieprasītajam maršrutam, samazināt pasažieru vilcienu braukšanas ilgumu, samazinot pieturu skaitu vai citādi, samazināt pasažieru vilciena kopējo masu vai arī izmantot vilces vienību ar labākiem vilces parametriem, palielināt kravas vilciena kopējo masu, izmantot vilces vienību ar labākiem vilces parametriem vai atteikties no kādas pieprasītās jaudas. Gadījumos, kad nav iespējams piešķirt visu iesniegumā pieprasīto jaudu, dzelzceļa pārvadātāji var vienoties par pieprasītās jaudas apjomu ar citiem dzelzceļa pārvadātājiem, kas pretendē uz jaudu konkrētajā iecirknī. 

 

AS "LatRailNet" pieņem lēmumu par jaudas sadalīšanu un apstiprina gada jaudas sadales plānu ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 15.decembrim.

 

Vilcienu nozīmēšana tiek veikta diennakts jaudas sadales plāna ietvaros. Vilcienu nozīmēšana ietver konkrētu vilcienu atiešanas laika noteikšanu, kā arī pārvadātāju lokomotīvju apgrozības regulēšanu.