SIA «LDZ apsardze»

Galvenais SIA „LDZ apsardze” pamatdarbības veids ir plaša spektra apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumu pārdošana VAS „Latvijas dzelzceļš” koncerna grupas, LR uzņēmumiem un privātpersonām.


SIA „LDZ apsardze” veic dažādu objektu un kravu fizisko apsardzi, projektē un montē dažādas apsardzes, ugunsdrošības un video novērošanas sistēmas, kam ekspluatācijas laikā veic tehnisko apkopi un uzturēšanu, kā arī veic saņemto trauksmes signālu monitoringu. 


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „LDZ apsardze” (turpmāk tekstā - Apsardze vai Sabiedrība) ir valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” koncerna grupas uzņēmums, kura 100% kapitāla daļu (pamatkapitāls – EUR 298 803) īpašnieks ir VAS „Latvijas dzelzceļš”. 


Apsardzes misija ir būt ekskluzīvam apsardzes pakalpojumu sniedzējam VAS „Latvijas dzelzceļš” koncerna grupai, kā arī citām LR juridiskām un fiziskām personām.


Sabiedrības galvenie stratēģiskie mērķi ir: nodrošināt kvalitatīvus visa veida apsardzes pakalpojumus atbilstoši pieprasījumam, nodrošināt konkurētspējīgu apsardzes pakalpojumu cenu līmeni, kā arī ieviest un piedāvāt potenciālajiem klientiem arvien jaunus apsardzes pakalpojumu veidus, arvien lielāku uzsvaru liekot uz tehniskās apsardzes pakalpojumiem.


Sabiedrība ir saņēmusi beztermiņa 2.kategorijas speciālo atļauju apsardzes darbības veikšanai Nr.800 un Industriālās drošības sertifikātu Nr.250, un tās vadības sistēma ir sertificēta atbilstoši ISO 9001:2008 standarta prasībām.


SIA „LDZ apsardze” galvenais klients ir koncerns Latvijas dzelzceļš  (turpmāk tekstā  - Koncerns, kas nodrošina 93% no uzņēmuma neto apgrozījuma, līdz ar to Sabiedrības lielākais risks ir tiešā atkarība no norisēm koncerna saimnieciskajā darbībā. Lai  mazinātu tiešo atkarību no koncerna, Sabiedrība cenšas piesaistīt arī citus ārējos klientus, pēdējo trīs gadu laikā palielinot no ārējiem klientiem gūto ieņēmumu apjoma īpatsvaru.


Apsardzes pašu kapitāls uz 2014.gada 31.decembri ir EUR 508 666. Salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, tas ir palielinājies par EUR 10 855. Sabiedrības pašu kapitāls veido 32,4% no kopējo aktīvu vērtības.


2014.gadā Sabiedrības pamatkapitāls netika palielināts, un uz 2014.gada 31.decembri tas ir EUR 298 803. 


Pārskata gada pamatdarbības neto apgrozījums ir par EUR 562 403 vai 8,98% vairāk nekā 2013.gadā un sasniedz 6, 8 milj EUR. 

 

Sabiedrības galvenais ieņēmumu avots ir fiziskās apsardzes pakalpojumu pārdošana (81,2% no neto apgrozījuma).

 

2014. gadā Sabiedrības darbības rezultātā ir iegūta peļņa pēc nodokļiem EUR 30 827, kas ir par EUR 8 636 vairāk nekā 2013.gadā. 


2014.gada 31.decembrī Sabiedrības īstermiņa saistības ir pieaugušas par EUR 64 598 un apgrozāmie līdzekļi par EUR 128 508 salīdzinot ar gada sākumu, kā rezultātā kopējā likviditāte (apgrozāmie līdzekļi pret īstermiņa saistībām) ir palielinājusies līdz 1,54 (2013.g.- 1,50).


Kopējais Sabiedrības izpildīto kapitālieguldījumu apjoms 2014.gadā sasniedza EUR 41 069, kas ieguldīti pamatlīdzekļu atjaunošanā, modernizācijā un iegādē, visi  kapitālieguldījumi finansēti no pašu līdzekļiem. 


Viens no Sabiedrības lielākajiem riskiem ir kvalificēta darba spēka pietiekamība un darba samaksas izmaiņas nozarē kopumā. Lai mazinātu negatīvos riskus, kas saistītas ar darba spēka izmaksām, Sabiedrības vadība veic regulāras darbinieku apmācības un kvalifikācijas celšanas pasākumus, kā arī veido konkurētspējīgu atalgojuma politiku. Sabiedrībai ir noslēgts darba koplīgums ar darbinieku arodbiedrību. 


Tāpat, lai mazinātu ar darba spēka izmaksu izmaiņām saistītos riskus Sabiedrība pēdējos gados ir kāpinājusi ieņēmumus no tehniskās apsardzes  un ar to saistītajiem pakalpojumiem, rezultātā darba spēka izmaksu īpatsvars attiecībā pret neto apgrozījumu pēdējo 3 gadu laikā ir samazinājies par 5%.

 

Apsardzes galvenā vērtība ir darbinieki. Sabiedrības darbinieki ir specializējušies dzelzceļa objektu apsardzē atbilstoši galvenā pasūtītāja izteiktajām vēlmēm un  objektu specifikai. 2013. un 2014.gadā Apsardzes darbinieki tika apmācīti atbilstoši Dzelzceļa tehnisko noteikumu prasībām, tāpat darbinieki apguva kursu „Mūsdienu apsardzes tehnoloģijas”. Arī turpmāk ir paredzēts izstrādāt un ieviest jaunas darbinieku mācību programmas, atbilstoši Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem un vajadzībām.

 

 

Analizējot Sabiedrības tālākos mērķus un attīstību, jāņem vērā, ka joprojām paredzams augsts zādzību un citu noziedzīgu nodarījumu risks, līdz ar to sniegto pakalpojumu nodrošināšanai paredzama papildus resursu nepieciešamība. Nozīmīga uzmanība tiks pievērsta iesākto tehniskās apsardzes pakalpojumu attīstības turpināšanai, pilnveidojot tehniskās iespējas un palielinot tehniskās apsardzes pakalpojumu apjomu.


Nolūkā palielināt ārpus koncerna sniegto pakalpojumu apjomu un apzinoties Sabiedrības rīcībā pieejamo tehnisko iespēju potenciālu, kā arī darbinieku augstās kompetences, tālākajā savā darbībā SIA “LDz apsardze” plāno orientēties uz pakalpojumu piedāvāšanu industriālo objektu apsardzē un pakalpojumu apjoma palielināšanu reģionos, īpaši tajos, kur pašreiz izveidotas operatīvās reaģēšanas grupas.