Koncerna vispārējs raksturojums

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” (turpmāk tekstā – Latvijas dzelzceļš vai Sabiedrība) ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Latvijā, kas ar savu saimniecisko darbību dod nozīmīgu ieguldījumu valsts tautsaimniecībā, nodrošinot dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu liela apjoma kravu pārvadājumiem un pasažieru pārvadājumiem.


Latvijas dzelzceļa kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja īpašumā pašlaik ir sliežu ceļu tīkls ar izvērsto garumu 3 146 tūkst. km, ieskaitot staciju ceļus un pievedceļus, kā arī citi infrastruktūras objekti.

 

Sabiedrība ir „Latvijas dzelzceļš” koncerna (turpmāk tekstā – Koncerns)  valdošais uzņēmums. Koncerns sastāv no valdošā uzņēmuma un sešām atkarīgajām sabiedrībām (piecās sabiedrībās valdošajam uzņēmumam ir tieša izšķiroša ietekme, bet vienā - netieša izšķiroša ietekme), kas visas kopā nodrošina klientus ar daudzpusīgiem dzelzceļa nozares pakalpojumiem.


Koncerna mātes sabiedrība ir reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā kā valsts akciju sabiedrība un tā pilnībā pieder Latvijas Republikai, valsts kapitāla daļu turētājs ir Satiksmes ministrija. Koncerna mātes sabiedrības juridiskā adrese ir Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV-1547, Latvija.


Latvijas dzelzceļa galvenais pamatdarbības veids ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldība. Sabiedrība pārvalda, uztur un attīsta publisko dzelzceļa infrastruktūru Latvijā, izstrādājot investīciju projektus un ieguldot līdzekļus infrastruktūras attīstībā.


Visas Koncernā ietilpstošās sabiedrības ir reģistrētas Latvijas Republikā un pilnībā tieši vai pastarpināti pieder Koncerna mātes sabiedrībai. Koncernā ietilpst:

 

Latvijas dzelzceļš sniedz publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumus, kravas vilcienu sastāvu apstrādes, vagonu tehniskās apkopes un apskates pakalpojumus, telekomunikāciju un informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, elektronisko sakaru pakalpojumus, elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumus, kā arī principāla pakalpojumus. SIA LDZ CARGO nodarbojas ar vietējiem un starptautiskajiem dzelzceļa kravu pārvadājumiem, nodrošina vilces pakalpojumus, sniedz kravas vagonu izmantošanas pakalpojumus, kā arī organizē starptautiskos pasažieru pārvadājumus. SIA LDZ infrastruktūra veic sliežu ceļu būvniecību un kapitālo remontu. SIA LDZ ritošā sastāva serviss veic lokomotīvju un vagonu remontu, ekipēšanu un modernizāciju. SIA LDZ apsardze sniedz fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumus Koncerna sabiedrībām un citiem uzņēmumiem, kā arī privātpersonām. AS LatRailNet nosaka dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksu un sadala dzelzceļa infrastruktūras jaudu, kā arī pieņem lēmumus par konkrēta pārvadātāja vilcienu norīkošanu. SIA LDZ CARGO meitasuzņēmums SIA LDZ Cargo Loģistika sniedz kravu ekspedīcijas un loģistikas pakalpojumus, kā arī nodarbojas ar jaunu kravas plūsmu piesaisti un veicina dzelzceļa kravu pārvadājumus starp Eiropas un Āzijas valstīm.


Latvijas dzelzceļš sniedz šādus pakalpojumus:

 

  • Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas pakalpojumi - nodrošina piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai un to infrastruktūras pārvaldītājs bez diskriminācijas sniedz visiem pārvadātājiem saskaņā ar SPRK apstiprinātu maksas noteikšanas metodiku. Metodika maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem ir izstrādāta saskaņā ar Dzelzceļa likumu, likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” un apstiprināta ar SPRK padomes 2011.gada 21.septembra lēmumu Nr.1/21. Ieņēmumi no maksas par infrastruktūras jaudas pārdošanu tiek aprēķināti, piemērojot maksas noteicēja AS „LatRailNet” apstiprināto maksu par vilcienu kilometru atbilstoši faktiski nobraukto kilometru skaitam, un atzīti pārskata periodā, kad tika veikta vilciena kustība.
  • Infrastruktūras pārvaldītāja papildpakalpojumi - kravas vilcienu sastāvu apstrāde, vagonu tehniskā apkope un apskate, palīdzība negadījuma seku likvidēšanas darbos, bīstamo kravu pārvadāšanas kontrole un palīdzība nestandarta vilcienu vadīšanā. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti.
  • Nomas pakalpojumi - Latvijas dzelzceļš ēkas, būves, zemi un pārējos pamatlīdzekļus, kuri nav nepieciešami savas darbības veikšanai, pirmkārt, iznomā pārvadātājiem un citām ar dzelzceļa sistēmas darbību saistītajām uzņēmējsabiedrībām un iestādēm. Brīvajā tirgū tiek piedāvātas tikai brīvās platības un objekti, kuri Sabiedrības pamatdarbības veikšanai nav nepieciešami. Neizmantoto platību, kas atrodas dzelzceļa infrastruktūras objektos, iznomāšana ārējiem klientiem samazina pamatpakalpojuma pašizmaksu. Rezultātā palielinās pamatpakalpojuma konkurētspēja, kā arī paaugstinās objektu izmantošanas efektivitāte. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti.
  • Elektroenerģijas realizācijas pakalpojumi - elektroenerģijas sadales un tirdzniecības pakalpojumu sniegšana fiziskajām un juridiskajām personām. Elektroenerģijas sadales (vilces apakšstaciju un kontakttīklu) izmaksas pasažieru vilcienu vilces vajadzībām ir iekļautas maksā par infrastruktūras izmantošanu un šajā pakalpojumā neietilpst. Fiziskajām personām Latvijas dzelzceļš sniedz universālo pakalpojumu, pildot saistības, ko nosaka likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”. Universālā pakalpojuma klientiem SPRK nosaka vienotu tarifu visā valstī neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja un tā izmaksu bāzes. Sabiedrība darbojas kā primārais pakalpojumu sniedzējs, tādējādi ieņēmumi un izmaksas tiek atzīti bruto vērtībā. Ieņēmumi tiek aprēķināti, reizinot tarifu ar patērēto kilovatu skaitu, un tiek atzīti periodā, kad patēriņš veikts.
  • Principāla pakalpojumi ietver tranzīta dokumentu noformēšanu robežstacijās, tranzīta deklarācijas noformēšanu bāzes stacijās tranzīta kontroles sistēmā NCTS, saistību izpildi par muitas parāda samaksu valsts budžetā. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti.
  • Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi - ietver pakalpojumus, kas saistīti ar kravu un pasažieru pārvadājumu informācijas sistēmām, kā arī biznesa atbalsta, kontroles un vadības informācijas sistēmām. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti.
  • Elektronisko sakaru pakalpojumi – datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumi, nomāto līniju pakalpojumi, piekļuves elektronisko sakaru tīkla infrastruktūrai pakalpojumi, publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīkla balss telefonijas pakalpojumi un starpsavienojuma pakalpojumi. Ieņēmumi tiek atzīti pēc faktiskās tīkla izmantošanas attiecīgajā pārskata periodā.
  • Citi pakalpojumi - šajos pakalpojumos ietilpst vadības pakalpojumi atkarīgajām sabiedrībām, pašu ražotās siltumenerģijas pārdošana, apsaimniekošanas pakalpojumi un dažādi citi neliela apjoma pakalpojumi juridiskām un fiziskām personām. Ieņēmumi tiek atzīti periodā, kad pakalpojumi tiek sniegti.

Latvijas dzelzceļa galvenais uzdevums Koncerna pārvaldības jomā ir nodrošināt Koncerna biznesa virzienu attīstību un konkurētspēju, sasniedzot labākus rezultātus, nekā tas būtu iespējams, katram biznesa virzienam darbojoties atsevišķi.


Latvijas dzelzceļš ir viens no lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā un pēdējo piecpadsmit gadu laikā ir spējis saglabāt noturīgu vietu nodokļu maksātāju pirmajā desmitniekā pēc samaksāto nodokļu apjoma valsts kopbudžetā. Pētījumā 101 vērtīgākais Latvijas uzņēmums, ko veica investīciju baņķieru sabiedrība Prudentia, birža NASDAQ OMX Riga un biznesa ideju žurnāls Kapitāls, Latvijas dzelzceļš 2014.gadā ieņem piekto vietu starp vērtīgākajiem Latvijas uzņēmumiem.