Juridiskie jautājumi, nekustamais īpašums un IT

Svarīgas norises VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz) bija saistītas ar dažādiem juridiskiem un administratīviem jautājumiem, kā arī ar jaunāko tehnoloģiju ieviešanu administratīvo un ražošanas procesu nodrošināšanai un nekustamā īpašuma pārvaldības jomā, ik dienu sasniedzot jaunus mērķus un uzdevumus.


Ņemot vērā, ka “Latvijas dzelzceļš” koncernā liela loma ir kravu pārvadājumu darba organizēšanai, Nolīguma par dzelzceļa kravu pārvadājumiem (SMGS) jaunās redakcijas sagatavošana un virzīšana bija svarīga veiksmīgas attīstības nodrošināšanai un konkurētspējas uzlabošanai.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem visai dzelzceļa nozarei kopumā un VAS “Latvijas dzelzceļš” kā transporta nozares līderim, bija 2015. gadā paredzamie grozījumi Dzelzceļa likumā direktīvas 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, ieviešanai, kuru izstrādē LDz Juridisko un administratīvo lietu direkcijas Juridiskās daļas darbinieki līdzās citu jomu speciālistiem aktīvi piedalījās Satiksmes ministrijas vadītajā darba grupā. Tāpat turpinājās darbs pie Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikuma – Ceturtās dzelzceļa paketes - apspriešanas Satiksmes ministrijā, kā arī CER (Eiropas dzelzceļu apvienība) sanāksmēs.

 

2014.gadā tika pieņemts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, kas stājās spēkā 01.01.2015. LDz atbildīgie speciālisti likuma projekta apspriešanas laikā aktīvi iesaistījās, sagatavojot un iesniedzot virkni priekšlikumu, no kuriem daļa tika ņemti vērā. Tāpat Juridiskā daļa iesaistījās likuma Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā grozījumu sagatavošanā un piedalījās grozījumu gatavošanā Dzelzceļa pārvadājumu likumā attiecībā uz pārvadātāja pienākumiem un tiesībām pasažieru ceļošanas dokumentu pārbaudēs starptautiskajos pārvadājumos, kā arī elektroniskās pavadzīmes izmantošanu kravu pārvadājumos.

 

Kā nozares līderis LDz īpašu vērību veltīja dažādu projektu un jaunu juridisku iniciatīvu ieviešanai. Nozīmīgs darba apjoms tika veikts Nolīguma par dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem (SMPS) jauno redakciju gatavošanā un virzīšanā. Pilotprojekta „Pasažieru kontrole vilcienos Rīga – Maskava – Rīga”, kas realizēts kopīgi ar Valsts robežsardzi, muitu, SIA „LDZ Cargo” un SIA „L-Ekspresis” sagatavošanā dokumentu juridiskās fineses bija svarīgas, lai nodrošinātu projekta veiksmīgu īstenošanu, vienlaikus iesaistoties dažādām institūcijām un uzņēmumiem.

 

Iepirkumu jomā LDz juristi piedalījās LDz interešu aizstāvībā Latvijas Republikas Iepirkumu uzraudzības birojā par iesniegtajām sūdzībām par LDz rīkotajām iepirkumu procedūrām un pieņemtajiem lēmumiem. Kopā par labu LDz tika pieņemti 15 pozitīvi lēmumi par tiesībām slēgt iepirkumu līgumus..

Pārskata gadā uz jaunu pilnvaru termiņu tika pārvēlēti LDz valdes locekļi, un sagatavotas un noturētas kopā 27 LDz atkarīgo sabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulces (SIA „LDz ritošā sastāva serviss: - 7; SIA „LDz Cargo” – 6; SIA „LDz Apsardze” - 4; SIA „LDz Infrastruktūra” - 6; AS LatRailNet – 4).

 

Attīstoties mūsdienu tehnoloģijām un informācijas sistēmām kravu pārvadājumu jomā, 2014.gadā tika turpināts darbs Kravu pārvaldības sistēmas (KPS) ieviešanā. Ejot kopsolī ar informācijas tehnoloģiju attīstības tendencēm, LDz IT speciālisti ir ieguldījuši lielu darbu to ieviešanā, it īpaši dzelzceļa kravu pārvadājumu jomā. No 2014.gada 17.februāra uzsākta Kravas kustības pārvaldības informācijas sistēma (KPS) pavadzīmju moduļa ekspluatācija ražošanas vidē. Modulis nodrošina kravu nosūtītāja KU-29 un SMGS pavadzīmju datu sagatavošanu un nodošanu pārvadātājam. Šī moduļa ieviešana bija saistīta arī ar liela apjoma juridiskās dokumentācijas sakārtošanu, noteikumu izstrādi, tāpat izstrādāti noteikumi, kas reglamentē LDz sniegtos pakalpojumus vagonu kārtējā atkabes remontā.

2014.gadā, atbilstoši Eirāzijas ekonomiskās kolēģijas uzstādījumiem un saskaņā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” atbilstošajiem līgumiem ar OAO RŽD un Belintertrans (Baltkrievijas dzelzceļa transporta-loģistikas centru), izstrādāts un 1.oktobrī ieviests ekspluatācijā kaimiņvalstu dzelzceļu Iepriekšējās elektroniskās informēšanas modulis. Nolūkā paaugstināt kravu apstrādes procesu efektivitāti, 2014.gadā posmā Rēzekne 2 – Taudejāņi uzbūvēta elektronisko gabarītu vārtu konstrukcija (EGV), uz kuras izvietotas iekārtas (videokameras un lāzersensori), kas nodrošina vilcienu vagonu komercapskati, gabarītu un vagonu numuru nolasīšanu un atpazīšanu. Iekārtu fiksētie dati nekavējoties kļūst pieejami uzstādītajā Automatizētās kravas vagonu un vilcienu komercapskates un vagonu numuru norakstīšanas un atpazīšanas sistēma (KVNNS) sistēmas programmā, kas nodrošina vilcienu pieņemšanas informatīvo atbalstu reizē ar vilciena pienākšanu. 2014.gada 1.septembrī KVNNS nodota pastāvīgā ekspluatācijā.

 

2014.gadā uzsākts automatizētā vilcienu Kustības izpildītā grafika automatizētās sistēmas (KIGAS) funkcionalitātes paplašināšanas projekts. Tā mērķis ir automātiski sastādīt vilciena kustības izpildes grafiku, kas balstīts uz datiem, kas saņemti no mikroprocesoru dispečeru centralizācijas (MDC) ierīču sensoriem. Projektu plānots realizēt 3 etapos. Pirmais etaps, kura ietvaros tika veikti datu apmaiņas organizēšanas darbi starp KIGAS un APOVS, un citām sistēmām vairākos iecirkņos un stacijā Jelgava, sekmīgi noslēdzās 2014.gada oktobrī. Iegūtie rezultāti ļaus turpmāk realizēt iespēju automātiski sastādīt izpildītās kustības grafikus par visiem ar MDC aprīkotajiem Latvijas dzelzceļa iecirkņiem.

Pakalpojumu pieejamības ārējiem un iekšējiem Vienotā pakalpojumu un palīdzības dienesta klientiem analīzes rezultātā tika ievērojami paplašināts VPPD sniedzamo pakalpojumu klāsts. Papildus jau esošajai bezmaksas uzziņu un IT pakalpojumu pieteikumu apstrādei, VPPD sāka pieņemt apsaimniekošanas (tehnisko, sanitāro, nodalījumu joslas), telefonijas starpsavienojumu un klientu attiecību vadības pakalpojumu, t.sk. bojājumu pieteikumus, – tāpat veica Ceļu distances konsultācijas par pārbrauktuvēm, kas ievērojami paaugstināja pakalpojumu efektivitāti to sniegšanā Koncerna darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un sabiedrībai. Lai nodrošinātu šo pakalpojumu sniegšanu, tika veikta atbalsta informācijas sistēmas – kontaktu apstrādes sistēmas un zināšanu bāzes - funkcionalitātes paplašināšana un modernizācija.

 

Lai nodrošinātu vienotu vizuālo identitāti Koncerna uzņēmumiem interneta resursos, tika realizēts projekts, kas ietvēra jauna, vienota mājas lapu dizaina ieviešanu koncerna valdošajam uzņēmumam un atkarīgajām sabiedrībām, kā arī ieviesta jauna koncerna iekšējā mājas lapa (LDz Intranet). Statistikas dati uzrāda skatījumu pieaugumu par 59% salīdzinot ar iepriekšējo Intranet versiju, kas apliecina jaunā LDz Intranet pieaugošo lomu komunikācijā ar koncerna darbiniekiem. Jaunais LDz intranet integrēts ar VPPD kontaktu apstrādes sistēmu, lai automatizētu pakalpojumu pieteikšanu un nodrošinātu iespēju tālāk efektivizēt procesus, kas saistīti ar VPPD pakalpojumu sniegšanu un pieteikumu apstrādi. Realizējot mājas lapas www.ldz.lv projektu, tika izmantotas modernākās tehnoloģijas interneta resursu izstrādē, lai piedāvātu tās lietotājiem adaptīvu dizainu, kas nodrošina automātisku pielāgošanos lietotāja izmantotai interneta resursa pārlūkošanas ierīces izšķirtspējai. Tādējādi koncerna uzņēmumu mājas lapas paredz arvien plašāku mobilo ierīču izmantošanu informācijas meklēšanā un pārskatīšanā.

 

Arī LDz telekomunikāciju tīklā tika veikti nozīmīgi uzlabojumi – IP telefonijai (VoIP) pieslēgtas 250 darba vietas: posmā Rīga – Valga ieviesta VoIP telefonija (vilcienu dispečera sakari, starpstaciju sakari un citi ) un izbūvēts MPLS datu pārraides tīkls (19 dzelzceļu stacijas un 3 HBD posteņi). Realizēta Igaunijas un Latvijas dzelzceļu telefonijas un datu pārraides tīklu savienošana. Jelgavas stacijā modernizēta skaļsakaru sistēma ieviešot IP sistēmu "Stentofon" (5 komandieri, 54 skaļsakaru ierīces metāla stabos dzelzceļa parkā). Tāpat izvērsts WI-FI tīkls un veikta energoapakšstaciju datu pārraides tīklu optiskās līnijas pieslēgšana Daugavpilī, Bikstu un Krāslavas dzelzceļa stacijās.

VAS “Latvijas dzelzceļš” nekustamā īpašuma pārvaldības jomā 2014.gadā nozīmīgākie darbi bija saistīti ar zemju un ēku kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā, ēku un būvju remonta un atjaunošanas darbiem, nekustamā īpašuma iznomāšanu u.c. Pārskata gada investīciju programmā tika īstenoti 13 projekti par kopējo summu 3,5 milj. EUR.

Saskaņā ar ēku un būvju kārtējo un neparedzēto remontdarbu titulsarakstu, pārskata periodā izremontēti 146 objekti, paveicot darbus kopsummā par EUR 2, 29 milj. EUR.

 

Dzelzceļa zemes nodalījumu joslā VAS “Latvijas dzelzceļš” tiek administrētas 1007 zemes vienības ar kopējo platību 15 153 ha, 2014. gadā turpinot zemes kadastrālo uzmērīšanu un reģistrāciju zemesgrāmatā. LDz pārziņā esošā nekustamā īpašuma efektīvākas pārvaldības nolūkā izveidotā digitāli informatīvā datu bāze uztur informāciju par vēsturiskām robežām, ortofotokartēm, zemesgabalu robežām, zemesgabalu uzmērīšanas gaitu, ēkām, būvēm, infrastruktūras objektiem, topogrāfiju, zemesgabalu reģistrācijas gaitu, zemes nomas platībām, u.c.. Uzņēmuma resursu pārvaldības sistēmas (SAP) moduļa Nekustamais īpašums (RE) ieviešana un uzturēšana nodrošina iespēju sistēmā ievadīto datu papildināšanai un aktualizēšanai. Līdz 2014. gada beigām SAP sistēmā ievadīti teju visi uzņēmuma nekustamie īpašumi.

 

Nodrošinot VAS “Latvijas dzelzceļš” pārvaldībā esošā nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu, kopā iznomāti 931 dažāda veida objekti (spēkā esoši līgumi uz 31.12.2014.). Arī 2014.gadā bija situācijas, kad LDz iznomā savu nekustamo īpašumu vai nomā savas darbības nodrošināšanai nepieciešamo nekustamo īpašumu no citas personas. Līdz ar to LDz ir pienākums nodrošināt informācijas par iznomāšanai paredzēto un jau iznomāto nekustamo īpašumu publisku pieejamību valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā internetā un LDz mājaslapā.

 

LDz 2014. gadā iesniedza priekšlikumus likumprojektā par grozījumiem likumā ”Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās”. Priekšlikumi tika ņemti vērā, un grozījumi paredz, ka dzelzceļa infrastruktūras inženierbūves netiek ierakstītas Zemesgrāmatā. Ar šiem grozījumiem tika izbeigta atšķirīgā interpretācija par sliežu ceļu reģistrēšanu/nereģistrēšanu Zemesgrāmatā.

 

Rīgas centrālās pasažieru stacijā pārskata gadā uzstādītās Vizuālās un audio pasažieru informēšanas sistēmas (VAPIS) uzraudzīšana, monitorings un kontrole, kā arī vizuālās un audio apziņošanas sistēmas Daugavpils, Zemitānu un Jelgavas stacijās uzturēšana kopš 2014. gada ir VAS “Latvijas dzelzceļš” Nekustamā īpašuma direkcijas Pasažieru staciju daļas pārziņā, nolūkā nākotnē tās savstarpēji integrēt.

Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma tehnisko aizsardzību, 2014.gadā kopā 82 objektos pieņemtas ekspluatācijā ugunsaizsardzības un trauksmes sistēmas. Remontētas tehniskās aizsardzības sistēmas pieņemtas ekspluatācijā 36 objektos. Izvērtējot tehniskās aizsardzības stāvokli un izvērtējot prioritātes, iesniegti priekšlikumi par objektu aprīkošanu ar tehniskās aizsardzības sistēmām, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un objektu (telpu) specifikai un materiālajai vērtībai.

 

Arī turpmāk Latvijas dzelzceļa koncernam būs daudz izaicinājumu, kas  saistīti ar dažādiem juridiskiem un administratīviem jautājumiem, veicot nepieciešamās darbības saistībā ar paredzamajiem grozījumiem Dzelzceļa likumā direktīvas 2012/34/ES ieviešanai, ar ko izveidotu vienotu Eiropas dzelzceļa telpu un darbs pie Eiropas Komisijas tiesību aktu priekšlikuma – Ceturtās dzelzceļa paketes – apspriešanas.

Jaunāko tehnoloģiju ieviešanā administratīvo un ražošanas procesu nodrošināšanai, īpaša vērība tiks pievērsta modernizētu, kompaktu, energoefektīvu un drošu datu centra infrastruktūras risinājumu īstenošanai. VAS “Latvijas dzelzceļš” nekustamo īpašumu pārvaldības jomā intensīvs darbs 2015. gadā būs īstenojot pasažieru infrastruktūras uzlabojumus un turpinot  zemes un ēku kadastrālās uzmērīšanas organizēšanu