Finanses, investīcijas un skaitļi

Apzinoties dzelzceļa kā Latvijas tranzīta nozares pamata lomu valsts ekonomikā, VAS “Latvijas dzelzceļš” allaž ir pievērsis lielu vērību uzņēmuma finansiālajai stabilitātei un dzelzceļa infrastruktūras konkurētspējas nodrošināšanai.


Pārskata gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” neto apgrozījums no pamatdarbības ir 224,9 milj. euro (EUR), kas ir par 6,9 milj. EUR jeb 3,1% vairāk nekā 2013.gadā, jo, palielinoties kravu pārvadājumiem, palielinājās arī ieņēmumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, kas ir Latvijas dzelzceļa kā publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja galvenais ieņēmumu avots. Maksa par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un infrastruktūras pārvaldītāja papildpakalpojumi kopā veido 85,6% (192,5 milj. EUR) no neto apgrozījuma.

2014.gadā Sabiedrības darbības rezultātā ir iegūta peļņa pēc nodokļiem


10,7 milj. EUR, kas ir par 69,1 milj. EUR mazāk nekā 2013.gadā. Šos rezultātus nevar salīdzināt, jo jāņem vērā, ka 2013.gadā Sabiedrības peļņu būtiski ietekmēja kravas vagonu parka pārvaldības saimnieciskās darbības veida nodošana meitas sabiedrībai SIA LDZ CARGO ar mantisko ieguldījumu, kas bija vienreizējs darījums un neto peļņa no šī darījuma atspoguļošanas bija 62,2 milj. EUR.

2014.gadā peļņu ietekmēja pārvērtēto sešu sliežu ceļa mašīnu ieguldīšana meitas sabiedrības SIA LDZ infrastruktūra pamatkapitālā, kas arī ir vienreizējs darījums un nav saistīts ar naudas plūsmu – neto peļņa no šī darījuma atspoguļošanas peļņas vai zaudējumu aprēķinā ir 8,7 milj. EUR.

 

2014.gada 31.decembrī VAS „Latvijas dzelzceļš” īstermiņa saistības pārsniedz tās apgrozāmos līdzekļus par 7,6 milj. EUR, kā rezultātā kopējā likviditāte ir 0,9. Īstermiņa saistībās ir iekļauti nākamo periodu ieņēmumi 27,6 milj. EUR, kas saistīti ar ES projektu un valsts budžeta līdzekļu ieguldījumiem dzelzceļa publiskajā infrastruktūrā, tāpēc finanšu līdzekļu aizplūšana šo saistību segšanai nākamajā gadā nav paredzama. Kopējās likviditātes rādītājs, neiekļaujot nākamo periodu ieņēmumus, ir 1,3.  Izvērtējot finanšu rādītājus, jāņem vērā, ka no Eiropas Kopienas fondiem un valsts saņemto līdzfinansējumu Eiropas Savienības (ES) investīciju projektiem norāda bilances pasīvā „Nākamo periodu ieņēmumos” un noraksta atbilstoši izveidoto objektu kārtējā gada nolietojuma norakstījumu summu daļām, kuras attiecas uz saņemto finansiālo atbalstu peļņas vai zaudējumu aprēķinā „Pārējās saimnieciskās darbības ieņēmumos”, bet objektu nolietojumu (2014.gadā – 20,4 milj. EUR) iekļauj „Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksās”. Ņemot vērā, ka iepriekš minētais nolietojums pakalpojumu tarifos nav iekļauts, attiecīgi samazinās bruto peļņa. Šāda veida uzskaite tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.537 „Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā” un saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apstiprināto Metodiku maksas aprēķināšanai par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu pārvadājumiem, kas neparedz iepriekšminētā nolietojuma iekļaušanu tarifos. Šāda uzskaites metodika ietekmē arī citus finanšu rādītājus, tos nepamatoti pazeminot.  Esam pārliecināti, ka VAS „Latvijas dzelzceļš” ir finansiāli stabila un spēj segt savus kārtējos maksājumus, kā arī nodrošināt investīciju plāna izpildi. Latvijas dzelzceļa naudas līdzekļu atlikums uz gada beigām, salīdzinot ar 2013.gadu, ir palielinājies, un spēja samaksāt īstermiņa saistības ir saglabājusies.

 

Latvijas dzelzceļa pašu kapitāla apjoms 2014.gada 31.decembrī ir 267,4 milj. EUR. Salīdzinot ar iepriekšējā gada beigām, tas ir palielinājies par 10,7 milj. EUR. Sabiedrības pašu kapitāla attiecība pret kopējiem aktīviem ir 32,7%.

Latvijas dzelzceļa pamatkapitāls ir denominēts no latiem uz euro 01.01.2014.  2014.gadā pamatkapitāls tika palielināts par 93,2 milj EUR, tajā ieskaitot iepriekšējo gadu rezerves. Pamatkapitāls uz 2014.gada 31.decembri ir 256 720 375 EUR, kuru veido divi simti piecdesmit seši miljoni septiņi simti divdesmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit piecas akcijas, ar vienas akcijas nominālvērtību 1,00 EUR.

 

Kopējais Sabiedrības izpildīto kapitālieguldījumu apjoms 2014.gadā sasniedza 147,7milj. EUR. Finanšu resursi ir ieguldīti pamatlīdzekļu atjaunošanā, modernizācijā, iegādē, nemateriālajos ieguldījumos un jaunu objektu būvniecībā. Izpildīto kapitālieguldījumu finansējuma avoti bija ES fondu līdzekļi (47,2%) un valsts līdzfinansējums (7,4%), kā arī tika izmantoti pašu līdzekļi un aizņemtais kapitāls (45,4%). No kopējā kapitālieguldījumu apjoma infrastruktūras jaudas paplašināšanā un atjaunošanā ieguldīti 142,1 milj.EUR. Lai palielinātu vilcienu kustības drošību, pārskata periodā iegādātas iekārtas sliežu ceļu tehnoloģisko ierīču remontam un uzturēšanai, kā arī iekārtas informācijas sistēmu un sakaru līdzekļu attīstībai 3,8 milj. EUR apjomā. Jaunu produktu ieviešanas projektos pārskata periodā ieguldīti 1,8 milj. EUR.

 

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas dzelzceļš” 2014.gada pārskats ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par grāmatvedību”, „Gada pārskatu likumu” un citiem grāmatvedību reglamentējošiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, bet Konsolidētie finanšu pārskati jau no 2011.gada ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Nepieciešamību gatavot Koncerna konsolidētos finanšu pārskatus atbilstoši SFPS prasībām nosaka tas, ka LDz arvien vairāk sadarbojas ar ārvalstu investoriem, darījumu partneriem. Līdz ar to nepieciešams iesniegt investoriem, darījumu partneriem saskaņā ar  SFPS sagatavotus finanšu pārskatus, kas sniedz finanšu pārskatu lietotājiem pārliecību par to, ka Koncernā ir pielietoti starptautiski atzīti aktīvu, saistību, ienākumu, izdevumu u.c. rādītāju atzīšanas un novērtēšanas principi.

 

Koncerna Latvijas dzelzceļš konsolidētie ieņēmumi 2014.gadā ir 440, 9 milj. EUR. Salīdzinot ar 2013.gadu, konsolidētie ieņēmumi ir palielinājušies par 1, 9 milj. EUR jeb 0,4%, jo palielinājās kravu pārvadājumu apjomi, kas veido būtiskāko daļu no Koncerna konsolidētā neto apgrozījuma.

Lielāko daļu no Koncerna ieņēmumiem nodrošina SIA „LDZ CARGO”, kas ir nozīmīgs transporta un uzglabāšanas nozares sauszemes sektora uzņēmums Latvijā un lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs Baltijas valstīs.

2014.gadā Koncerna darbības rezultātā bruto peļņa ir 24, 9 milj. EUR, kas ir palielinājusies par 15,4 milj. EUR salīdzinājumā ar 2013.gadu. Savukārt, peļņa pēc nodokļiem ir 1,2 milj. EUR . EUR, kas ir par 2, 3 milj. EUR mazāk nekā 2013.gadā, ko ietekmēja uzkrājumu veidošana, uzņēmumu ienākuma nodoklis, valūtas kursu svārstības.

 

Kopējais 2014. gadā Koncerna nomaksāto nodokļu apmērs ir 105, 1 milj. EUR, kur vairāk kā puse, jeb 53 milj. EUR ir valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir samaksāts 29,6 milj. EUR apmērā un akcīzes nodoklis 21,3 milj. EUR, kā arī citi nodokļi.

 

Būtiskas pārmaiņas pārvadājumu tirgū un ģeopolitiskie notikumi pēdējā pusotra gada laikā liek būtiski pārskatīt iepriekš izstrādātos kravu pārvadājumu apjomu scenārijus un attiecīgi pielāgot Koncerna attīstības plānus. Pasaules Banka savos pārvadājumu tirgus pētījumos norāda, ka Krievija, kuras kravas veido lielāko daļu no Latvijas dzelzceļos pārvadātajām kravām, arvien vairāk kravas pārkraus savās ostās, galvenokārt naftu un naftas produktus, kuri aizņem lielu daļu pa dzelzceļu pārvadāto kravu apjoma. Arī Krievijas dzelzceļa attīstības stratēģija neparedz kravu pārvadājumu palielināšanos uz Latviju.

Investīciju politikā lielākā uzmanība tiek un tiks pievērsta stratēģiski svarīgajam tranzīta koridoram Austrumi – Rietumi, kas savieno Krievijas un Baltkrievijas dzelzceļu ar ostām Rīgā, Ventspilī un Liepājā. Ņemot vērā piesardzīgos ostās pārkrauto kravu apjomu attīstības scenārijus, Latvijas ostu attīstības projektiem un darbam ar klientiem kravu apkalpošanā būs daudz nozīmīgāka loma. Tieši infrastruktūras pakalpojumu efektivitāte būs viens no izšķirošajiem faktoriem konkurences cīņā par kravu apkalpošanu starp dzelzceļu un autoceļu pārvadātājiem. Tādēļ Latvijas dzelzceļam prioritāri būs projekti, kas tieši paaugstinās pakalpojumu efektivitāti, tādējādi ne tikai veicinot apkalpoto dzelzceļa transporta kravu pieaugumu, bet paaugstinot Latvijas transporta nozares konkurētspēju kopumā.

Lai samazinātu risku, kas saistīts ar atkarību no tranzītkravu pārvadājumiem Austrumu-Rietumu virzienā, Koncerns paredz stiprināt sadarbību ar kaimiņvalstu partneriem, kā arī attīstīt alternatīvus darbības virzienus, to skaitā kombinētos pārvadājumus Ziemeļu-Dienvidu virzienā. Koncerns turpinās piedalīties transporta jomas likumdošanas iniciatīvās, par prioritāti izvirzot ilgtspējīga dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas modeļa izveidi.

 

.