Latvijas dzelzceļa gada pārskatā ir apkopota informācija par valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš” (LDz) un tās meitassabiedrību – SIA “LDZ infrastruktūra”, SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, SIA “LDZ apsardze”, SIA “LDZ Cargo” un tās meitassabiedrības SIA “LDZ Cargo Loģistika”, kā arī par AS “LatRailNet” – saimniecisko darbību 2014. gadā. Gada pārskatā iekļauti LDz un meitassabiedrību saīsinātie finanšu pārskati, kā arī konsolidētais saīsinātais finanšu pārskats, kas ļauj gūt vispusīgu un objektīvu priekšstatu par Latvijas dzelzceļa koncerna (Koncerns) darbību un rezultātiem.